Gaslighting w środowisku pracy: Subtelna przemoc psychiczna i jej konsekwencje

You are currently viewing Gaslighting w środowisku pracy: Subtelna przemoc psychiczna i jej konsekwencje

Gaslighting to forma manipulacji psychologicznej, gdzie manipulator próbuje zasiać w ofierze wątpliwość co do jej własnej pamięci, percepcji lub zdrowia psychicznego. Termin pochodzi od dramatu Patricka Hamiltona z 1938 roku „Gas Light”, gdzie mąż systematycznie manipuluje elementami swojego domowego środowiska, aby sprawić, by jego żona zwątpiła w swoje zdrowie psychiczne. Choć termin jest często używany w kontekście relacji intymnych, jego zastosowanie w środowisku pracy staje się coraz bardziej rozpoznawalne.

Gaslighting w środowisku pracy

W miejscu pracy gaslighting może przyjmować wiele form, od subtelnych, takich jak minimalizowanie osiągnięć pracownika, po jawne, jak zaprzeczanie faktom czy zdarzeniom, które miały miejsce. Taka manipulacja może być stosowana przez przełożonych, współpracowników, a nawet podwładnych. Poniżej przykłady gaslightingu, które mogą być szczególnie szkodliwe:

Minimalizowanie osiągnięć i umiejętności

Przełożeni lub współpracownicy mogą umniejszać sukcesy pracownika, ignorować jego wkład w projekty lub nie uznawać jego pomysłów. Taka taktyka sprawia, że pracownicy zaczynają wątpić w swoją wartość i kompetencje, co może prowadzić do obniżenia motywacji i zaangażowania.

Zaprzeczanie faktom czy zdarzeniom

W tej sytuacji pracownik może być oskarżany o niewłaściwe działania, które nie miały miejsca, lub jego relacje z rzeczywistymi wydarzeniami mogą być kwestionowane. Na przykład, menedżer może zaprzeczać, że obiecał pewne benefity lub że doszło do konkretnego spotkania. Takie zachowania mogą wywoływać zamieszanie i niepewność.

Przekręcanie słów i sytuacji

Gaslighter może celowo przekręcać wypowiedzi pracownika lub fałszywie interpretować jego intencje, tworząc fałszywe narracje, które stawiają go w negatywnym świetle. To może prowadzić do konfliktów w zespole i izolacji poszkodowanego pracownika.

Zachowania mające na celu wywołanie wątpliwości

Przykładem może być częste podważanie decyzji pracownika, zadawanie pytań podważających jego zdolności decyzyjne lub umiejętności. Gaslighting w tej formie często występuje pod przykrywką „pomocy” lub „mentoringu”, co sprawia, że jest trudniejszy do zidentyfikowania.

Wpływ na pracowników i środowisko pracy

Skutki gaslightingu w miejscu pracy mogą być długotrwałe i dotkliwe. Pracownicy, którzy regularnie są poddawani gaslightingowi, mogą doświadczać:

 1. Obniżenia samooceny i samopoczucia. Ciągłe podważanie ich umiejętności i doświadczeń może prowadzić do wewnętrznych wątpliwości i zmniejszenia pewności siebie.
 2. Zwiększonego stresu i problemów zdrowotnych. Chroniczny stres związany z byciem celem manipulacji może prowadzić do problemów zdrowotnych, w tym do zaburzeń snu, lęku i depresji.
 3. Pogorszenia wyników pracy. Niepewność i zmęczenie psychiczne mogą wpływać na jakość pracy, co z kolei może prowadzić do dalszych krytyk i pogorszenia sytuacji.
 4. Pogorszenie atmosfery w zespole. Gaslighting może zatruwać relacje między pracownikami, tworząc środowisko pracy oparte na strachu, nieufności i konflikcie.

Objawy i przykłady

Objawy gaslightingu w pracy mogą obejmować ciągłe podważanie kompetencji pracownika, bagatelizowanie jego skarg lub problemów oraz przedstawianie fałszywych informacji. Pracownicy mogą czuć się zdezorientowani, niespokojni, mniej pewni siebie i mogą mieć problem z podejmowaniem decyzji.

Objawy gaslightingu w miejscu pracy:

 1. Podważanie kompetencji i osiągnięć. Jednym z najczęstszych objawów gaslightingu jest systematyczne kwestionowanie umiejętności i osiągnięć pracownika. To może obejmować komentarze podważające wartość jego pracy, ignorowanie jego wkładu w projekty, lub przypisywanie sukcesów pracownika innym osobom.
 2. Bagatelizowanie skarg i problemów. Pracownik może zgłaszać problem lub obawę, która jest konsekwentnie ignorowana lub traktowana jako nieistotna przez przełożonych lub współpracowników. Może to prowadzić do uczucia bezsilności i frustracji, a także do pogorszenia warunków pracy.
 3. Tworzenie fałszywych informacji. Przełożeni lub współpracownicy mogą świadomie podawać pracownikowi błędne lub mylące informacje, co powoduje dezorientację i wątpliwości co do własnych umiejętności percepcji i pamięci.
 4. Zmiana kontekstu i oskarżenia. Gaslighter może oskarżać pracownika o błędy, których nie popełnił, lub twierdzić, że dane zdarzenia miały miejsce w inny sposób, niż rzeczywiście się wydarzyły. Takie działania mogą prowadzić do obwiniania się pracownika i strachu przed popełnianiem błędów.
 5. Izolacja od zespołu. Manipulator może próbować odizolować ofiarę od reszty zespołu, np. przez przekazywanie informacji, że inni pracownicy mają negatywną opinię o ofierze, co zwiększa jej uczucie samotności i izolacji.

Przykłady gaslightingu w miejscu pracy:

 1. Zmiana planów bez powiadomienia. Przełożony może zarzucić pracownikowi nieprzygotowanie do spotkania, mimo że termin lub agenda spotkania zostały zmienione w ostatniej chwili bez informowania pracownika.
 2. Przypisywanie nierealistycznych błędów. Pracownik może być oskarżony o błędy w projekcie, które wynikły z niewystarczających instrukcji lub zdecydowanej zmiany wymagań, o której nie został poinformowany.
 3. Manipulowanie e-mailami lub dokumentami. Gaslighter może edytować lub ukrywać ważne e-maile lub dokumenty, a następnie oskarżać pracownika o ich zignorowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji.
 4. Podważanie w obecności innych. Przełożony lub współpracownik może publicznie krytykować pracownika, podważając jego decyzje lub pomysły, co może go zdyskredytować w oczach kolegów i zaszkodzić jego zawodowej reputacji.

Skutki gaslightingu dla pracowników i organizacji

Skutki gaslightingu dla pracowników mogą być głębokie i wieloaspektowe, wpływając nie tylko na ich życie zawodowe, ale także osobiste. Zrozumienie tych konsekwencji jest kluczowe dla efektywnego wsparcia pracowników i ochrony ich dobrostanu w środowisku pracy. Poniższe punkty omawiają wpływ na zdrowie psychiczne, samoocenę, relacje międzyludzkie oraz karierę zawodową pracowników, podkreślając potrzebę świadomości i odpowiednich działań interwencyjnych ze strony organizacji.

Skutki dla pracowników:

 1. Zdrowie psychiczne. Gaslighting może powodować poważne zaburzenia psychiczne u pracowników, takie jak lęk, depresja, a nawet zespół stresu pourazowego (PTSD). Niepewność, co do własnych wspomnień i oceny sytuacji prowadzi do psychicznego zamętu, co może być trudne do rozwiązania bez profesjonalnej pomocy.
 2. Samoocena i tożsamość zawodowa. Ciągła manipulacja i podważanie może poważnie zaszkodzić samoocenie ofiar. Pracownicy mogą zacząć wątpić w swoje umiejętności i decyzje, co może prowadzić do zmniejszonej efektywności w pracy i poczucia nieadekwatności.
 3. Relacje zawodowe i osobiste. Gaslighting może izolować ofiary, zniechęcając ich do dzielenia się doświadczeniami z kolegami, co osłabia zespołową współpracę. Podejrzliwość i strach przed dalszą manipulacją mogą zniechęcać do budowania nowych relacji zawodowych i osobistych.
 4. Kariera zawodowa. Długotrwały gaslighting może zniechęcić pracownika do dalszego rozwoju w ramach organizacji lub nawet w danym zawodzie. Pracownicy mogą rezygnować z awansów, zmieniać miejsca pracy lub całkowicie rezygnować z kariery zawodowej z powodu utraty zaufania do środowiska pracy.

Skutki dla organizacji

Gaslighting w miejscu pracy nie tylko wpływa negatywnie na pracowników, ale także przynosi szereg skutków dla całej organizacji. Przemyślane rozpoznanie i zrozumienie tych skutków jest kluczowe, aby móc skutecznie zapobiegać szkodom, które gaslighting może wyrządzić zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Poniżej przedstawiono główne obszary, w których organizacje mogą odczuwać negatywne konsekwencje tego zjawiska, podkreślając wagę budowania świadomości i implementacji odpowiednich strategii prewencyjnych oraz interwencyjnych.

 1. Produktywność i efektywność. Organizacje, w których występuje gaslighting, często doświadczają spadku produktywności. Pracownicy, którzy czują się zdezorientowani i zdemotywowani, nie są w stanie wykonywać swojej pracy na najwyższym poziomie.
 2. Rotacja pracowników. Wysoki poziom stresu i niezadowolenie z pracy mogą prowadzić do zwiększonej rotacji personelu. Rekrutacja i szkolenie nowych pracowników są kosztowne, co wpływa na finansową stabilność firmy.
 3. Reputacja organizacji. Firmy, które nie radzą sobie z gaslightingiem, mogą cierpieć na złe opinie zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Utrudnia to pozyskanie talentów. Negatywne recenzje na portalach branżowych i słaba opinia publiczna mogą szkodzić reputacji firmy.
 4. Klimat i kultura organizacyjna. Gaslighting zatruwa środowisko pracy, tworząc atmosferę strachu, nieufności i konfliktów. Taka kultura ogranicza kreatywność, innowacyjność i otwartość na nowe pomysły, które są kluczowe dla rozwoju i sukcesu organizacji.

Strategie radzenia sobie i zapobiegania gaslightingowi

Radzenie sobie z gaslightingiem wymaga świadomości i często wsparcia z zewnątrz. Organizacje mogą podjąć kilka kroków, aby zapobiegać i minimalizować skutki gaslightingu, chroniąc swoich pracowników oraz poprawiając ogólną kulturę pracy:

 1. Promowanie otwartości i szacunku. Budowanie kultury opartej na transparentności, szacunku i otwartości na różnorodność myśli i opinii jest kluczowe. Wszyscy pracownicy powinni czuć się bezpiecznie, wyrażając swoje myśli i opinie, bez obawy przed manipulacją czy odwetem.
 2. Szkolenia dla kierownictwa i pracowników. Regularne szkolenia z zakresu rozpoznawania i radzenia sobie z gaslightingiem, zdrowia psychicznego oraz efektywnej komunikacji mogą zwiększać świadomość i przygotowanie zespołów do identyfikacji i reagowania na manipulacyjne zachowania.
 3. Procedury zgłaszania nadużyć. Jasno zdefiniowane i łatwo dostępne procedury zgłaszania nadużyć są niezbędne. Pracownicy powinni mieć dostęp do niezależnych kanałów zgłaszania problemów, wiedząc, że ich zgłoszenia będą traktowane poważnie i będą chronione przed możliwymi odwetami.
 4. Wsparcie zewnętrzne i zasoby. Zapewnienie dostępu do zewnętrznych zasobów wsparcia, takich jak doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, czy grupy wsparcia, może pomóc pracownikom radzić sobie ze skutkami gaslightingu.

Dzięki tym działaniom, organizacje nie tylko tworzą bezpieczniejsze i zdrowsze miejsce pracy, ale także wzmacniają zaufanie i lojalność swoich pracowników. Przekłada się to na wyższą ogólną efektywność i sukces organizacji.

Promocja zdrowej kultury organizacyjnej

Zdrowe środowisko pracy, charakteryzujące się otwartością, szacunkiem i wspieraniem każdego członka zespołu, jest kluczowe dla prewencji i walki z gaslightingiem. Promowanie takiego środowiska to nie tylko kwestia korporacyjnej odpowiedzialności, ale również strategiczne działanie, które może znacząco poprawić produktywność, kreatywność i lojalność pracowników. W miejscu pracy, gdzie panuje kultura wzajemnego szacunku i wsparcia, trudniej o manipulacje i nadużycia, co przekłada się na lepsze wyniki i atmosferę.

Przeczytaj również: Wypalenie zawodowe. Pułapka stresu w pracy

Gaslighting w środowisku pracy jest złożonym i poważnym problemem. Ma wpływ nie tylko na indywidualny dobrostan pracowników, ale również na ogólną efektywność i zdrowie organizacyjne. Rozpoznawanie i zwalczanie tej formy manipulacji wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji.

Wykorzystane źródła

 • „The Gaslight Effect” Robin Stern
 • „Gaslighting at Work: A Phenomenological Investigation” Teresa Daniel
 • Artykuły i badania dostępne w bazach psychologicznych, takich jak APA PsycNet.

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz